DKBA သုးဖိဟဲက့ၖမၖသကိးတၓ

August 21, 2010
သုးက့(ရ) ဖၗအၗကီၓရ့ၗ။


ဖဲ ၁၉႕၈႕၂ဝ၁ဝနံၖ ၂၃ဝဝ ဆၔကတီၓ DKBA သုးရ့ၗလီၖဆီ သုးစကီၖဖိ စ့ၗတ့ၗဝ့ဟဲက့ၖမၖသကိးတၓဒီးပွၖ ဟဲစိၘဃုၘ RPG-7 တခိၗ၊ အခ်ံ ၄ ဖ်ၔၗ၊ စဲးကတိၖတၓတဖ်ၔၗ။

တၓမၖအၔမၖနး ပပွၖကလုၘ

August 20, 2010
Human Right News

DKBA သုးဖိဟဲက့ၖဆူKNU

August 18, 2010
Peace News 7

တၓမၖအၔမၖနး ပပွၖကလုၘဒီး တၓဒုးအတၓကစီၗ

August 16, 2010
16.08.2010