တၓဒုးဒီးတၓမၖအၔမၖနးပပွၖကလုၘ

March 19, 2010
19.3.2010

သုးက့(၃) တၓဒုး နအဖ ဘၗဒိအဂၖ ၁ဝ ဘ်ဲၗ

March 18, 2010
ဖဲလါမၖရွး ၁ဝသီတုၖ ၁၅သီအနံၖ၊ ခ့ၗအဲၗယူၗ သုးက့(၃) ခ်ၔၗလြံၓထူၗကီၓရၗ့၊ သုးရၗ့ ၉ ဒီး သုးရၗ့ ၈ ခးစဲးၿပဲးဝဲဒၗ နအဖ သုးလၔတၓလီၓ ၅ တီၓနၗ့လီၖ။
ခ့ၗအဲၗယူၗ သုးရၗ့ ၉ ခးစဲးၿပဲး နအဖ သုးဘၗဒိခဲလၔၘ ၁ဝဂၖ၊ မ့မ့ၓ သုးရၗ့ ၈ ခးစဲးၿပဲးနအဖသုးဘၗဒိ ၂ဂၖ အဂ့ၓခ့ၗ အဲၗယူၗတၓကစီၗပၘဖ်ါဝဲလီၖ။
ခ့ၗအဲၗယူၗ သုးက့၃၊ သဂၔၓခးစဲးၿပဲး ဒုၗဒါတၓလီၓယဲၓတီၖအံၖမ့ၓဝဲ ထံဘၔၗခၗပ်ီ၊ ပႏြဲၗထၗ၊ ဒိၗဒီၗခံကဝီၖ၊ ထံထိၗကီးထၗ ဒီး စီၖခၗဒၔကဝီၖတၓလီၖသ့ၗတဖၗနၗ့လီၖ။

ဘၗတၓဟံးနၓ့ပၘဖ်ါလၔ ကြဲၖကလုၓ

ပယီၖသုးမၖသံသဝီဖိ

ကြဲၖကလုၓတၓကစီၗ၊ လါမၖရွး ၁ရ၊၂ဝ၁ဝ

ထီတထူၗကီၓဆၗ၊ တီအူကီၓရၗ့- နအဖ ခီၗခ့်သုးရၗ့ႏုၘလီၖဖီၗရွါစံၗဘိၗသဝီဖိတဂၖဝံၖမၖသံဝဲအဂ့ၓ ခ့ၓအဲၗယူၗတီ အူကီၓရၗ့တၓကစီၗပၘဖ်ါဝဲနၗ့လီၖ။
ဖဲ လါမၖရွး ၉သီ နအဖ မုၓထီၗကီၓခီသုုးဝဲၖလီၓသ့ၗအသုး ခီၗခ့်သုးရၗ့ ၄၄ဝ အိၗဖဲ ရွါစံၗဘိၗ အသုးတၓလီၓ ဟဲႏုၘ လီၖဖီၗသဝီဖိ စီၖလြံၓထူ ၃၈ နံၗ၊ ဝံၖခးသံဝဲဖဲ ရွါစံၗဘိၗယ့ၗရွၗတိၖအခီၗထံးနၗ့လီၖ။
တၓကစီၗပၘဖ်ါဝဲလၔ နအဖ သုးခးသံသဝီဖိအံၖလၔတၓဂ့ၓမႏုၖလဲၗနၗ့တၓတသ့ၗညါဘၗလီၖ။

တၓဒုးတၓယၘအတၓကစီၗ

March 16, 2010
16.3.2010

KNU Statement on SPDC's 2010 Election Law

KNU_St_Elt_Laws

တၓမၖအၔမၖနးပပွၖကလုၘတၓကစီၗ

March 15, 2010
15.3.2010

Media Release from European Karen Network

March 14, 2010
For immediate Release 14th March 2010

Human Rights Council Burma Debate Monday - Must Approve Commission of Inquiry

European Karen Network (EKN) calls on members of the Human Rights Council to support a recommendation by Mr. Tomás Ojea Quintana, the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Burma, that the UN consider setting up an inquiry into war crimes and crimes against humanity being committed by the Burmese dictatorship.

On Monday the Human Rights Council will meet to discuss the findings and recommendations of Mr Quinatana’s report.

“For six decades Karen people have been one of the ethnic groups who have been directly targeted by the Burmese Army, committing war crimes and crimes against humanity against us,” said Nant Bwa Bwa Phan, board member of European Karen Network. “The Human Rights Council must now follow the recommendations of their own Special Rapporteur and establish a Commission of Inquiry.”
On 9th March Karen communities in ten countries worldwide held a day of action calling on governments to establish a Commission of inquiry into war crimes and crimes against humanity being committed by the dictatorship.

The regime has recently stepped up attacks against Karen civilians. They are trying to crush all opposition to their rule ahead of fake elections later this year. Villagers have been shot on site, more than 80 homes burned down, and a child killed when the Burmese Army fired a mortar bomb at a school.

“For many years Burma’s generals have broken international law, and been allowed to get away with it without the UN even properly investigating what is going on” said Nant Bwa Bwa Phan. “On Monday members of the Human Rights Council have a responsibility to act, and finally set up a commission of inquiry.”

For more information contact Nant Bwa Bwa Phan, board member of European Karen Network, on +447739872481 (European time).

KNU Press Release

KNU St Support Quinterner

တၓဒုးတၓယၘတၓကစီၗ

14.3.2010