သုးက့(၃) တၓဒုး နအဖ ဘၗဒိအဂၖ ၁ဝ ဘ်ဲၗ

March 18, 2010
ဖဲလါမၖရွး ၁ဝသီတုၖ ၁၅သီအနံၖ၊ ခ့ၗအဲၗယူၗ သုးက့(၃) ခ်ၔၗလြံၓထူၗကီၓရၗ့၊ သုးရၗ့ ၉ ဒီး သုးရၗ့ ၈ ခးစဲးၿပဲးဝဲဒၗ နအဖ သုးလၔတၓလီၓ ၅ တီၓနၗ့လီၖ။
ခ့ၗအဲၗယူၗ သုးရၗ့ ၉ ခးစဲးၿပဲး နအဖ သုးဘၗဒိခဲလၔၘ ၁ဝဂၖ၊ မ့မ့ၓ သုးရၗ့ ၈ ခးစဲးၿပဲးနအဖသုးဘၗဒိ ၂ဂၖ အဂ့ၓခ့ၗ အဲၗယူၗတၓကစီၗပၘဖ်ါဝဲလီၖ။
ခ့ၗအဲၗယူၗ သုးက့၃၊ သဂၔၓခးစဲးၿပဲး ဒုၗဒါတၓလီၓယဲၓတီၖအံၖမ့ၓဝဲ ထံဘၔၗခၗပ်ီ၊ ပႏြဲၗထၗ၊ ဒိၗဒီၗခံကဝီၖ၊ ထံထိၗကီးထၗ ဒီး စီၖခၗဒၔကဝီၖတၓလီၖသ့ၗတဖၗနၗ့လီၖ။

ဘၗတၓဟံးနၓ့ပၘဖ်ါလၔ ကြဲၖကလုၓ

0 comments

Post a Comment