ပယီၖသုးမၖသံသဝီဖိ

March 18, 2010
ကြဲၖကလုၓတၓကစီၗ၊ လါမၖရွး ၁ရ၊၂ဝ၁ဝ

ထီတထူၗကီၓဆၗ၊ တီအူကီၓရၗ့- နအဖ ခီၗခ့်သုးရၗ့ႏုၘလီၖဖီၗရွါစံၗဘိၗသဝီဖိတဂၖဝံၖမၖသံဝဲအဂ့ၓ ခ့ၓအဲၗယူၗတီ အူကီၓရၗ့တၓကစီၗပၘဖ်ါဝဲနၗ့လီၖ။
ဖဲ လါမၖရွး ၉သီ နအဖ မုၓထီၗကီၓခီသုုးဝဲၖလီၓသ့ၗအသုး ခီၗခ့်သုးရၗ့ ၄၄ဝ အိၗဖဲ ရွါစံၗဘိၗ အသုးတၓလီၓ ဟဲႏုၘ လီၖဖီၗသဝီဖိ စီၖလြံၓထူ ၃၈ နံၗ၊ ဝံၖခးသံဝဲဖဲ ရွါစံၗဘိၗယ့ၗရွၗတိၖအခီၗထံးနၗ့လီၖ။
တၓကစီၗပၘဖ်ါဝဲလၔ နအဖ သုးခးသံသဝီဖိအံၖလၔတၓဂ့ၓမႏုၖလဲၗနၗ့တၓတသ့ၗညါဘၗလီၖ။

0 comments

Post a Comment